โรงเรียนบ้านหลวง
106 หมู่ที่ 5  ตำบลแม่งอน  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่