โรงเรียนบ้านหลวง
106 หมู่ที่ 5  ตำบลแม่งอน  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหลวงเดิมชื่อ "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุง" ที่ตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.  2520 โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 5 ค่ายดารารัศมี อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 5 ได้ทำการมอบโอนโรงเรียนแห่งนั้ให้กับกองอำนวยการพัฒนาสังคมและอาชีพผู้อพยพ (บก.04) และเปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็น "โรงเรียนบ้านหลวง" ตามชื่อของหมู่บ้าน มีสถานะเป็นโรงเรียนเอกชน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองบัญชาการทหารสูงสุด 
 
ปีการศึกษา 2523 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยมี พล.อ.ท.จินดา รามอินทรา เป็นเจ้าของตามหนังสืออนุญาต ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2523
 
ปีการศึกษา 2525 โรงเรียนจัดการศึกษาเต็มรูปแบบ คือเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2527 ลำนักงานการประสานการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (บก.04 เดิม) หน่วยงานเจ้าสังกัดมอบโอน โรงเรียนบ้านหลวงให้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 
 
ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเริ่มเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาเป็นปีแรก ปัจจุบันเปิดสอนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ปีการศึกษา 2548 มีบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ข้าราชการครูชาย 5 คน หญิง 6 คน รวม 17 คน ครูอัตราจ้าง ชาย 1 คน หญิง 1 คน ราม 2 คน นักการภารโรง 1 คน และครูพี่เลี้ยง 1 คน นักเรียนชาย 172 คน นักเรียนหญิง 188 คน รวม 360 คน เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนห้องเรียน 11 ห้องเรียน 
 
พื้นที่โรงเรียนทั้งหมด 12 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา อาคารเรียนถาวรแบบ ป.1 ก จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลังได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติปีงบประมาณ 2542 เป็นจำนวนเงิน 1,883,500 บาท 
 
มีอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 4 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครูแบบชาวเขา จำนวน 4 หลัง ส้วมจำนวน 2 หลัง มีเรือนเพาะชำจำนวน 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝนสร้างโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 3 ถังและแบน พ.33 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 3 ถัง 
 
ปีงบประมาณ 2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก ฮปช. ในการก่อสร้างต่อเดิมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ชั้นล่าง จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณทั้งสิน 383,000 บาท และงบประมาณตามมาตรการเพิ่มเติมการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ สำหรับการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล และมีถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.30 ปรับปรุงระบบประปาและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
 
และในปีการศึกษา 2547 มีอาคารเรียนแบบสร้างเอง วายินอนุสรณ์ จำนวน 1 หลัง